ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს სარეზერვო ფონდი (მეორე კვარტალი)

კატეგორია - სარეზერვო ფონდი

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო

მოთხოვნა - პრეზიდენტის და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან 2011 წლის მეორე კვარტალში (აპრილი-მაისი-ივნისი) საჯარო დაწესებულებისთვის გამოყოფილი თანხების ოდენობის შესახებ ინფორმაცია და ასეთის არსებობის შემთხვევაში, შესაბამისი სამართლებრივი აქტის ასლი;

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 15/09/2011

მიღების თარიღი - 10/10//2011

10 დღიანი ვადა - ვადის დარღვევით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სარეზერვო ფონდები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

15.09.2011

სტატუსი
დანართები

heraldika_sarezervo.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
10.10.2011 The State Council of Heraldry ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო

სრულყოფილი ინფორმაცია