ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს ავტოპარკი (მეორე კვარტალი)

კატეგორია - ავტოპარკი

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო

მოთხოვნა - 2011 წლის მეორე კვარტალის (აპრილი-მაისი-ივნისი) განმავლობაში, ბალანსზე რიცხული ავტომანქანების თანამდებობების პირებზე და სრული სისტემის (ყველა სტრუქტურული ერთეული, ტერიტორიული და სხვა სისტემაში შემავალი ორგანო თუ დანაყოფი) თანამშრომლებზე პერსონალური გადანაწილების (მათ შორის ავტომანქანის მოდელი) , საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ფაქტობრივი ხარჯის, ყოველთვიური ზღვრული ლიმიტისა (მათ შორის საწვავის ტიპი) და ავტომანქანებით მომსახურებაზე (შეკეთება, ცვეთა) ბიუჯეტიდან დახარჯული თანხების ოდენობის შესახებ ინფორმაცია.

მიღებული ინფორმაცია - არასრულყოფილი, არ არის მითითებული ინფორმაცია თანამდებობის პირების შესახებ; არ არის მოცემული ინფორმაცია ავტომანქანების პერსონალური გადანაწილების შესახებ; არ არის მოწოდებული ავტომანქანების ჩამონათვალი.

გაგზავნის თარიღი - 15/09/2011

მიღების თარიღი - 10/10//2011

10 დღიანი ვადა - ვადის დარღვევით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ავტოპარკის ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

15.09.2011

სტატუსი
დანართები

a_heraldika_avtoparki.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
10.10.2011 The State Council of Heraldry ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო

ნაწილობრივი ინფორმაცია