ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს შესყიდვები (მეორე კვარტალი)

კატეგორია - შესყიდვები

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო

მოთხოვნა - 2011 წლის მეორე კვარტალში (აპრილი-მაისი-ივნისი) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (გამოცხადებული ტენდერები, კონკურსები და სხვა სახის სახელმწიფო შესყიდვები) ამომწურავი  ჩამონათვალი (სია) და თითოეულ მათგანზე გახარჯული თანხის ოდენობა;

მიღებული ინფორმაცია - არასრულყოფილი. შესყიდვების ჩამონათვალის ნაცვლად მითითებაა ლინკზე.

გაგზავნის თარიღი - 15/09/2011

მიღების თარიღი - 10/10//2011

10 დღიანი ვადა - ვადის დარღვევით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები შესყიდვები და ტენდერები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

15.09.2011

სტატუსი
დანართები

__heraldika_shesyidvebi.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
10.10.2011 The State Council of Heraldry ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო

ნაწილობრივი ინფორმაცია