ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს საშტატო ნუსხა (მეორე კვარტალი)

კატეგორია - საშტატო ნუსხა

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო

მოთხოვნა - შტატში და შტატგარეშე მომუშვე პირთა საერთო რაოდენობა ცალ-ცალკე, 2011 წლის მეორე კვარტალის (აპრილი-მაისი-ივნისი) მდგომარეობით;

მიღებული ინფორმაცია - არასრულყოფილი, საშტატო ნუსხის ნაცვლად მითითებულია ლინკი.

გაგზავნის თარიღი - 15/09/2011

მიღების თარიღი - 10/10//2011

10 დღიანი ვადა - ვადის დარღვევით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

15.09.2011

სტატუსი
დანართები

heraldika_tanamshromlebi.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
10.10.2011 The State Council of Heraldry ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო

ნაწილობრივი ინფორმაცია