საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.03.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.121-16..PDF

მოთხოვნა

გ-04.121-16.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
11.03.2016 საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო

   გ-04.121-16.პას..PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია