500 კვ ქსანი-სტეფანწმინდა ეგხ-ს მშენებლობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი2

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

29.06.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

500 ეგხ_მშენებლობის ნებართვა.pdf

მოთხოვნა

KSANI_STEFANWMINDA_1_94_DAZUSTEBULI.rar

პასუხი

sakadastro_azomviTi_naxazebi.pdf

პასუხი

korespondencia.rar

პასუხი

amonaweri_samewarmeo_reestridan_da_topografiuli_ruka.pdf

პასუხი

aerofotogadaReba_saproeqto_niSnulebis_dataniT_opt.pdf

პასუხი

brzaneba agd_opt.pdf

პასუხი

energotransi 1.pdf

პასუხი

ekonomikis_saministro.pdf

პასუხი

შუალედური წერილი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
05.07.2016 500 კვ ქსანი-სტეფანწმინდა ეგხ-ს მშენებლობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   KSANI_STEFANWMINDA_1_94_DAZUSTEBULI.rar
   sakadastro_azomviTi_naxazebi.pdf
   korespondencia.rar
   amonaweri_samewarmeo_reestridan_da_topografiuli_ruka.pdf
   aerofotogadaReba_saproeqto_niSnulebis_dataniT_opt.pdf
   brzaneba agd_opt.pdf
   energotransi 1.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
01.07.2016 500 კვ ქსანი-სტეფანწმინდა ეგხ-ს მშენებლობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   ekonomikis_saministro.pdf
   შუალედური წერილი.pdf

განმარტების თხოვნა, ათდღიანი ვადის მოთხოვნა