საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია , საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

10.01.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.32-17..pdf

მოთხოვნა

გ-04.32-17.პას..PDF

პასუხი

გ-04.32-17. პას.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
02.02.2017 საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

   გ-04.32-17.პას..PDF
   გ-04.32-17. პას.PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია, ნაწილობრივი ინფორმაცია