სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს უძრავი ქონება (მეორე კვარტალი)

კატეგორია - უძრავი ქონება

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო

მოთხოვნა - წინამდებარე განცხადების მიღების მომენტისათვის, 2011 წლის მეორე კვარტალში (აპრილი-მაისი-ივნისი), ბალანსზე არსებული უძრავი ქონების ჩამონათვალი და თითოეულის საბაზრო ღირებულება;

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 15/09/2011

მიღების თარიღი - 03/10/2011

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ქონება, ააიპ, შპს ა.შ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

15.09.2011

სტატუსი
დანართები

reestri_udzraviqoneba.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.10.2011 Public Service Development Agency სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

სრულყოფილი ინფორმაცია