საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია , აუდიტის ანგარიშები , შესყიდვები და ტენდერები , საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

31.01.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.98-17..PDF

მოთხოვნა

გ-04.98-17.პას..pdf (1)

პასუხი

გ-04.98-17.პას..pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.02.2017 საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

   გ-04.98-17.პას..pdf (1)
   გ-04.98-17.პას..pdf

ათდღიანი ვადის მოთხოვნა