საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია , საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

03.02.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.134-17..PDF

მოთხოვნა

გ-04.134-17.პას...PDF

პასუხი

გ-04.134-17.პას..PDF

პასუხი

გ-04.134-17.პას.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
28.02.2017 საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

   გ-04.134-17.პას...PDF
   გ-04.134-17.პას..PDF
   გ-04.134-17.პას.PDF

ნაწილობრივი ინფორმაცია, ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა, ათდღიანი ვადის მოთხოვნა