საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი2

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ. , სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

05.04.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.157-17..PDF

მოთხოვნა

გ-04.157-17.პას..PDF

პასუხი

გ-04.157-17.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
10.05.2017 საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო

   გ-04.157-17.პას..PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია
13.04.2017 საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო

   გ-04.157-17.პას..PDF

ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა