საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

29.08.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.363-16..PDF

მოთხოვნა

გ-04.363-16.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
29.08.2016 საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო

   გ-04.363-16.პას..PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია