საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია , სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

03.02.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.138-17.PDF

მოთხოვნა

გ-04.138-17.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
25.05.2017 საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

   გ-04.138-17.პას..PDF

ნაწილობრივი ინფორმაცია