საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.02.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.146-17..PDF

მოთხოვნა

გ-04.146-17.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
10.03.2017 საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ თბილისის მერია

   გ-04.146-17.პას..PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია