სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს ვებ გვერდის ხარჯი (მეორე კვარტალი)

კატეგორია - ვებ გვერდის ხარჯი

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო

მოთხოვნა - საჯარო დაწესებულების ოფიციალური ვებ-გვერდის შექმნაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ინფორმაცია.

მიღებული ინფორმაცია - არასრულყოფილი, მოთხოვნილი იყო ვებ-გვერდის შექმნაზე გაწეული სრული ხარჯი.  

გაგზავნის თარიღი - 15/09/2011

მიღების თარიღი - 05/10/2011

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით
 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

15.09.2011

სტატუსი
დანართები

saxelmwifo.zrunva_webgverdi.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
05.10.2011 State Care Agency სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო

ნაწილობრივი ინფორმაცია