კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ხელფასები და პრემიები (მეორე კვარტალი)

კატეგორია - ხელფასები და პრემიები

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

მოთხოვნა - საჯარო სამსახურებრივი უფლებამოსილების განმახორციელებელ თანამდებობის პირებზე და სრული სისტემის (ყველა სტრუქტურული ერთეული, ტერიტორიული და სხვა სისტემაში შემავალი ორგანო თუ დანაყოფი) თანამშრომლებზე 2011 წლის მეორე კვარტალში (აპრილი-მაისი-ივნისი) გაცემული ხელფასების, დანამატებისა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და პრემიების საერთო კვარტალური ოდენობების შესახებ ინფორმაცია (კონკრეტულ პირთა ვინაობაზე მითითების გარეშე);

მიღებული ინფორმაცია - არასრულყოფილი, იგნორირებულია მოთხოვნა თანამდებობის პირების შესახებ.

გაგზავნის თარიღი - 15/09/2011

მიღების თარიღი - 24/10/2011

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით
 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

15.09.2011

სტატუსი
დანართები

komunikaciebi_xelfasebi.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
24.10.2011 Georgian National Communications Commision საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

ნაწილობრივი ინფორმაცია