ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურულ ცენტრის საშტატო ნუსხა (მეორე კვარტალი)

კატეგორია - საშტატო ნუსხა

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურულ ცენტრი

მოთხოვნა - შტატში და შტატგარეშე მომუშვე პირთა საერთო რაოდენობა ცალ-ცალკე, 2011 წლის მეორე კვარტალის (აპრილი-მაისი-ივნისი) მდგომარეობით;

მიღებული ინფორმაცია - არასრულყოფილი, არ არის მოწოდებული ინფორმაცია შტატგარეშე პირების შესახებ.

გაგზავნის თარიღი - 15/09/2011

მიღების თარიღი - 02/11/2011

10 დღიანი ვადა - ვადის დარღვევით, ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შეტანის შემდეგ.
 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

15.09.2011

სტატუსი
დანართები

kaxidze_tanamshromlebi.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
02.11.2011 Jansugh Kakhidze Musical-Cultural Centre ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი

ნაწილობრივი ინფორმაცია