ახალციხის გამგეობის მიერ გაცემული საჯარო ინფორმაციის ანგარიშები (I-II კვარტალი)

კატეგორია - საჯარო ინფორმაციის გაცემა

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - ახალციხის გამგეობა

მოთხოვნა - 2011 წლის პირველ და მეორე კვარტალში (იანვარი-ივნისი) გამოცემული იმ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ჩამონათვალს (რეკვიზიტებზე მითითებით), რომლებიც მოიცავენ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებასა ან მასზე უარის თქმის თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილებები.

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 22/09/2011

მიღების თარიღი - 17/10/2011

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით
 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

22.09.2011

სტატუსი
დანართები

axalcixe_sajaroinfo.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
17.10.2011 Municipal Board of Akhaltsikhe ახალციხის გამგეობა

სრულყოფილი ინფორმაცია