პრემიები სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში

კატეგორია - ხელფასები და პრემიები
    
ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება -  სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

მოთხოვნა -  თავმჯდომარეზე, მის მოადგილეებზე, სამსახურისა და სამმართველოს უფროსებზე, ტერიტორიული სამსახურის უფროსებზე 2012 წლის 1 იანვრიდან დღემდე გაცემული პრემიებისა და კანონით გათვალისწინებული დანამატების ზუსტი ოდენობა, თითოეული თვის მიხედვით, თითოეულ მათგანზე ინდივიდუალურად, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ან სამოქალაქო რეესტრის, შემდგომში სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შემოსავლებიდან, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 13/11/2012

მიღების თარიღი - 27/11/2012

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით


 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.11.2012

სტატუსი
დანართები

premiebis_faili.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.11.2012 Public Service Development Agency სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

სრულყოფილი ინფორმაცია