ააიპ "ქვემო თელეთი 2009" - ზე 1 ლარად გასხვისებული ქონება

კატეგორია - ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

მოთხოვნა - საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილების საფუძველზე 2003-2012 წლებში პირდაპირი მიყიდვის წესით, 1 (ერთ) ლარად, გასხვისებული სახელმწიფო ქონების ამომწურავი ჩამონათვალი (იმ პირთა მითითებით, ვისზეც გასხვისდა 1 (ერთ) ლარად სახელმწიფო ქონება); საქართველოს  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში დაცული ის სამართლებრივი აქტები, რომელთა საფუძველზეც 2003-2012 წლებში პირდაპირი მიყიდვის წესით, 1 (ერთ) ლარად, გასხვისებულ იქნა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები და ასევე, ხსენებული ქონების ამომწურავი ჩამონათვალი (იმ პირთა მითითებით, ვისზეც გასხვისდა 1 (ერთ) ლარად სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწები).

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 16/11/2012

მიღების თარიღი - 30/11/2012

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.11.2012

სტატუსი
დანართები

qvemoteleti2009lari.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
30.11.2012 Ministry of Economy and Sustainable Development ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

სრულყოფილი ინფორმაცია