რეგიონებში განსახორციელებელ პროექტებისთვის გამოყოფილი თანხების ხარჯთაღრიცხვა

კატეგორია - საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მოთხოვნა - სახელმწიფო ბიუჯეტის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  თქვენი თვითმმართველი ერთეულისათვის 2012 წლის პირველი ცხრა თვის განმავლობაში  გადარიცხული  29 900 000 (ოცდაცხრა მილიონ ცხრაასი ათასი) ლარის დეტალური ხარჯთაღრიცხვა.

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 26/11/2012

მიღების თარიღი - 05/12/2012

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

26.11.2012

სტატუსი
დანართები

akhaltsikheproeqtebi.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
05.12.2012 Municipal Board of Akhaltsikhe ახალციხის გამგეობა

სრულყოფილი ინფორმაცია