საკუთარი განცხადების საფუძველზე და ხელმძღვანელობის მიერ განთავისუფლებული თანამშრომლების რაოდენობა

კატეგორია - საშტატო ნუსხა
    
ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი

მოთხოვნა - 2012 წლის 20 ოქტომბრიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე საკუთარი განცხადების საფუძველზე და ხელმძღვანელობის მიერ განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 18/02/2013

მიღების თარიღი - 20/02/2013

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

18.02.2013

სტატუსი
დანართები

_gatavisufleba.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.02.2013 State Financial Resources Department სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი

სრულყოფილი ინფორმაცია