თანამდებობის პირების და თანამშრომლების პრემიები

კატეგორია - ხელფასები და პრემიები

 
ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI
 
საჯარო დაწესებულება - საქართველოს მთავარი პროკურატურა
 
მოთხოვნა - თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე) და თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობის შესახებ ინფორმაცია 2012 წლის პირველი იანვრიდან წინამდებარე  წერილის მიღების მომენტამდე თვეების მიხედვით
 
მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი
 
გაგზავნის თარიღი - 18/02/13
 
მიღების თარიღი - 04/03/13
 
10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI