თანამდებობის პირების და თანამშრომლების პრემიები

კატეგორია - ხელფასები და პრემიები

 
ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI
 
საჯარო დაწესებულება - საქართველოს მთავარი პროკურატურა
 
მოთხოვნა - თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე) და თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობის შესახებ ინფორმაცია 2012 წლის პირველი იანვრიდან წინამდებარე  წერილის მიღების მომენტამდე თვეების მიხედვით
 
მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი
 
გაგზავნის თარიღი - 18/02/13
 
მიღების თარიღი - 04/03/13
 
10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

18.02.2013

სტატუსი
დანართები

premiaOPD.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
04.03.2013 Prosecutor’s Office of Georgia საქართველოს პროკურატურა

სრულყოფილი ინფორმაცია